VietTUG.org - old forum

id = 4666, parent = 4663, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2008/05/29 (1212009263) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình làm theo cách viettug chỉ nhưng không có "effect" gì hết