VietTUG.org - old forum

id = 4662, parent = 4661, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2008/05/28 (1211990346) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu được nhờ cho mình một lời giải à? . Cảm ơn nhiều!