VietTUG.org - old forum

id = 4627, parent = 4618, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.157, time = 2008/05/23 (1211556962) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác, mình đã làm được.