VietTUG.org - old forum

id = 4616, parent = 4611, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.157, time = 2008/05/22 (1211404483) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+-1-,
viettug:
\begin{justify}
canh đều cả hai bên
\end{justify}
Bác có test thử chưa? Làm gì có lệnh \begin{justify} ... \end{justify} mặc dù mình đã dùng \usepackage{justify}. Mình dùng Miktex 2.7 Full