VietTUG.org - old forum

id = 4610, parent = 4602, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.236.141, time = 2008/05/21 (1211365841) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
1. thử dùng môi trưòng `justify'
2. không biết
3. \def\proofname{Proof}

Good luck
Bác làm ơn hướng dẫn chi tiết hơn. Dùng môi trường "justify" như thế nào? Mình không tìm được tài liệu nào nói về cái này.