VietTUG.org - old forum

id = 4602, parent = 4601, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.212, time = 2008/05/20 (1211285441) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
1. thử dùng môi trưòng `justify'
2. không biết
3. \def\proofname{Proof}

Good luck