VietTUG.org - old forum

id = 4601, parent = 0, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.157, time = 2008/05/20 (1211278959) ,
subject = Hỏi về beamer, hits = 4827, karma = 0+0-,
Các bác giúp dùm /me một số vấn đề về gói beamer sau:

1. Làm sao để tex tự canh lề (canh lề trái và phải giống như powerdot). Gói beamer chỉ canh lề trái thôi

2. Trong một slide, chẳng hạn có 2 dòng thì 2 dòng này nằm giữa slide, làm sao để mặc định là ở top của slide.

3. Dùng
\begin{proof}
Đây là ví dụ
\end{proof}

Thì nó hiện ra tiếng việt -> Chứng minh.....

Còn đối với các môi trường khác như exmaple, theorem, definition thì nó lại cho ra tiếng anh.

Cách giải quyết

Cảm ơn các bác!