VietTUG.org - old forum

id = 4584, parent = 0, thread = 4584, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.14.7, time = 2008/05/11 (1210455712) ,
subject = Hỏi về cách dùng beamer, hits = 365, karma = 0+0-,
Mình đang làm trình chiếu cho luận văn có 4 chương (bằng gói beamer). Các bạn có biết cách nào để tạo các slide như sau không?:
Slide 1: tên luận văn.
Slide 2: ghi tên của 4 chương.
Slide 3: ghi đề mục chương 1 và bắt đầu vào các phần cụ thể của chương...
Các bạn có cách nào để đánh số thứ tự cho ví dụ, hình vẽ khi dùng gói beamer không? Cảm ơn các bạn nhiều.