VietTUG.org - old forum

id = 458, parent = 455, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.27.195, time = 2005/12/05 (1133771811) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
* Không cần tài lại MikTeX

* Khi cài MikTeX, chỉ chọn bộ small, rồi sau đó thiếu gói nào thêm gói đó.

* Gặp trục trặc như trên, là do bác Cuong dùng gói VnTeX đã cũ. Bác thử tài về và cài VnTeX mới, nhé:
LINK_HERE-3.02.zip
LINK_HERE
Trao đổi về gói VnTeX:
LINK_HERE

PS:
* Có thể thử \usepackage[utf8x]{vietnam}, nhưng trước tiên phải tài về gói ucs: files:ucs