VietTUG.org - old forum

id = 4558, parent = 4556, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.45, time = 2008/05/07 (1210105822) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn,

1. Đúng là lỗi VieTeX, tôi đã tìm ra và sửa,
chỉ có các tệp dùng tệp *.bat chạy trên DOS không sửa được lỗi này ví dụ như chức năng: 2*A5 to A4 hoặc Small book.

2. Cùng với lỗi Nhỏ trong Script tôi sẽ sửa và cập nhật tệp vietex.exe trong mấy ngày tới tại trang Web của tôi ở trường, các bạn vào đó lấy về.

3. Trong thời gian giữa các phiên bản tôi sẽ đưa các cập nhật sử lỗi.