VietTUG.org - old forum

id = 4554, parent = 4539, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.45, time = 2008/05/04 (1209893133) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi gửi đĩa cho VietTuG
Nhưng hôm nay lại nhận trả lại do
Tôi ghi sai số nhà đáng lẽ số 28 thì lại chỉ ghi số 8.
Tôi sẽ gửi lại sau nhé.