VietTUG.org - old forum

id = 4549, parent = 4426, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vaduc, ip = 117.3.57.238, time = 2008/05/03 (1209759810) ,
subject = Re:Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
lemhoang:
Nhung khi chay file setup.exe thi bi bao loi la thieu goi gi do.
Thiếu file gì vậy bạn? Bạn vui lòng mô tả kỹ hơn được không?

Bạn thử dùng vnmik (http://vnmik.sf.net/) được không?
Em cũng bị lỗi như trên. Đó là : No such file or directory : miktex-zzdb2-2.6.tar.bz2.