VietTUG.org - old forum

id = 4539, parent = 4538, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.111, time = 2008/04/29 (1209474822) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Vấn đề là MikTeX và VieTeX khi tiếp nhận đường dẫn và tên tệp có dấu trắng ở giữ là ngắt ngay. Vì vậy không được để tệp *.teX ở các thư mục có dấu cách trắng như C:\My document và không dùng tệp có dấu cách trăng trong tên tệp tex như Dai so 10.tex

CHúc may mắn