VietTUG.org - old forum

id = 4516, parent = 4514, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.45, time = 2008/04/26 (1209212786) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã kiểm tra lại, chương trình không có lỗi.
1. Khả năng không có chức năng như bạn cần có thể do dùng lại vietex.ini cũ.
Muốn chạy hết các chức năng cài đặt khi cài đặt xong không thể xóa vietex.ini. Nếu muốn làm lại từ đầu tệp này thì hãy vào thư mục config xóa tất các tệp trong đó (khi vietex không chạy). Chạy lại Vietex và nó tạo ra cấu hình mặc định trong tệp vietex.ini

2. Project ở góc trái màn hình dùng tìm theo thư mục đó, còn Bien dịch theo dự án là theo Main File ở thanh tiêu đề. Không có dự án là Main open file.