VietTUG.org - old forum

id = 4511, parent = 4507, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.45, time = 2008/04/26 (1209200118) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn gõ vào lệnh
\chuphuongan{\bf\Alph}
Mặc định là chữ không đậm.
Nếu bạn muốn thay đổi các kiểu phông thì thử
định nghĩa rồi thay nó vào chỗ \bf trong lệnh trên.