VietTUG.org - old forum

id = 4507, parent = 4500, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.86.205, time = 2008/04/25 (1209104578) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Thưa thầy, khi làm trắc nghiệm bằng Vietex, em muốn dùng \Alpha cho các phương án trả lời mà là kiểu chữ đậm thì làm thế nào?