VietTUG.org - old forum

id = 4500, parent = 4495, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.61, time = 2008/04/22 (1208867939) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
1. Khi cài xong VieTeX 2.3 hoặc 2.4 thì hướng dẫn gói đề thi trắc nghiệm rõ ràng trong:
Help --> Practical Help

2. VieTeX 2.4 đã được đặt tại địa chỉ
http://hpc-hus.homelinux.org/~diennh/

3. Tôi sẽ gửi đĩa cho các bạn như đã hứa, nhưng với các bạn không Load trên mạng được hoặc ở vùng cách xa trung tâm lớn.

Cám ơn các bạn đã dùng VieTeX.