VietTUG.org - old forum

id = 4495, parent = 4487, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuananhst, ip = 125.214.13.62, time = 2008/04/21 (1208728750) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng, em sẽ làm theo hướng dẫn của thầy.
Thầy có thể giúp em tìm hiểu thêm về gói làm đề trắc nghiệm được không a.?
Cảm ơn thầy!