VietTUG.org - old forum

id = 4490, parent = 0, thread = 4490, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.153, time = 2008/04/19 (1208590328) ,
subject = Giúp vẽ bảng, hits = 296, karma = 0+0-,
Có cách nào tạo một bảng có 3 cột, cột giữa cố định (định sẵn size có thể tự xuống dòng).