VietTUG.org - old forum

id = 4487, parent = 4483, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.254.25.252, time = 2008/04/19 (1208551998) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
1. Hãy lưu bản 2.2 vào đâu đó hoặc đổi tên thư mục vietex thành vietex22 chẳng hạn.
2. Cài đặt bản 2.3 hoặc 2.4
3. Các tệp mẫu và bat copy tở lại, ... cả tệp *.vtp nữa
4. Nói chung mỗi phiên bản đều thay đổi nhiều trong chương trình và vận hành cũng khác, chỉ có các thư mục *.vtp là không thay đổi nhiều vẫn sử dụng được trong cửa sổ dự án.
5. Bản sau càng tốt hơn bản trước, bản 2.4 sắp tới thay đổi giao diện rất nhiều và các hình ảnh nữa, vậy dùng lại bản cũ hơi khó. Nếu thành lập các tệp *.vtp, tệp Script riêng, macro riêng, ... có nghĩa là bạn thay đổi ở tệp nào thì giữa lại. Còn thay đổi mầu và phông thì trong thư mục config bạn chép đè cái cũ nên trừ vietex.ini (tất cả gì đổi mới đều nằm trong tệp này)
6. Bây giờ chương trình đã lớn, sẽ có update dần và tôi sẽ khoanh vùng sự thay đổi để cập nhật không làm mất đi cái các bạn đã đặt lại.
7. Mỗi khi cập nhật và thay đổi cái gì thì bạn nên ghi lại và gữ lấy tệp tahy đổi đó ví dụ các tệp template latex.