VietTUG.org - old forum

id = 4481, parent = 4480, thread = 4479, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 118.68.113.211, time = 2008/04/18 (1208532078) ,
subject = Re:Tim loi giup, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác, mình làm được rồi