VietTUG.org - old forum

id = 4480, parent = 4479, thread = 4479, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/18 (1208520295) ,
subject = Re:Tim loi giup, hits = 0, karma = 0+0-,
@ là ký tự đặc biệt, có mã phạm trù (catcode) khác với các ký tự khác (a,b,c). Vì thế, khi định nghĩa \@tg thì thực tế bạn định nghĩa lệnh \@ với hai hậu tố tg. Nếu tiếp tục định nghĩa \@ng thì định nghĩa trước bị bỏ qua, và bây giờ \@ được định nghĩa với hai hậu tố ng. Vì lẽ đó, việc gọi đến \@tg sẽ báo lỗi.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu trong ví dụ của bạn, thay @ bởi ký tự khác, ví dụ \Xtg, \Xng, \XYtg, \XYng,...

Muốn lấy thời gian hoặc ngày tháng hiện tại, thì đã có: \the\date, \the\month, \the\year, \the\time.

Câu hỏi quan trọng là: Mục đích của bạn là gì?