VietTUG.org - old forum

id = 4479, parent = 0, thread = 4479, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 118.68.3.177, time = 2008/04/18 (1208512428) ,
subject = Tim loi giup, hits = 819, karma = 0+0-,
Như thế này dịch được
\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\newcommand{\thoigian}{\def \@tg}
\thoigian{2h}%
\begin{document}
Bay gio la: \@tg
\end{document}


Sao cái này lại không
\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\newcommand{\thoigian}{\def \@tg}
\newcommand{\ngay}{\def \@ng}
\thoigian{2h}
\ngay{22}
\begin{document}
Thoi gian: \@tg
Ngay: \@ng
\end{document}