VietTUG.org - old forum

id = 4478, parent = 4477, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/18 (1208502771) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Em ở quận 6, khá xa trong thành phố HCM. Tốt nhất là chuyển bằng đường bưu điện đến chỗ em (cũng là địa chỉ cơ quan).

Cảm ơn thầy. Chúc thầy sức khoẻ!