VietTUG.org - old forum

id = 4477, parent = 4474, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.39, time = 2008/04/18 (1208472393) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đồng ý,
Cả đĩa là khá lớn và mất công lấy về.
Mình có thể gửi tay các thày và các thày bắt học trò đem đến cho Bạn
nếu cho chỗ cơ quan thì tốt, họ sẽ gửi lại nơi đó.