VietTUG.org - old forum

id = 4473, parent = 4472, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.61, time = 2008/04/17 (1208447812) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi không có thời gian làm việc đó,
Nói chung các bạn vào
http://hpc-hus.homelinux.org/~diennh/
là có đầy đủ và ghi ra đĩa cũng được (tất nhiên thiếu giao diện cài đặt thôi).