VietTUG.org - old forum

id = 4472, parent = 4471, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.82.74, time = 2008/04/17 (1208437068) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Thưa thầy, có thể mua qua đường bưu điện hoặc bằng hình thức chuyển khoản đuợc không? Vì chúng em ở xa các trường Đại học có những GS tham dự hội nghị.