VietTUG.org - old forum

id = 4469, parent = 4466, thread = 4466, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/13 (1208041438) ,
subject = Re:Chèn tên chương lên header, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng thế này

\chapter[Tiêu đề chương trên header]{Tiêu đề thật sự của chương}


Xem thêm ở forum:2422