VietTUG.org - old forum

id = 4466, parent = 0, thread = 4466, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 118.68.170.98, time = 2008/04/12 (1208019510) ,
subject = Chèn tên chương lên header, hits = 491, karma = 0+0-,
Mình muốn chèn tên chương lên header nhưng tên chương quá dài. Các bạn có cách nào cắt ngắn tên chương không? Cảm ơn.