VietTUG.org - old forum

id = 4451, parent = 4450, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.38, time = 2008/04/04 (1207244435) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn hãy gõ vào trước \end{document}môi trường sau:
\begin{examclosing}
\centerline{\bf Hết}
\end{examclosing}