VietTUG.org - old forum

id = 4450, parent = 4428, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.94.131, time = 2008/04/03 (1207224279) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Thưa thầy Điển, em dùng Vietex để soạn các câu hỏi trắc nghiệm. Khi gõ xong các câu hỏi, em gõ từ "HẾT" sau từ khoá \end{equation} nhưng khi hiển thị văn bản thì không được. Vậy làm thế nào để em gõ được?