VietTUG.org - old forum

id = 445, parent = 161, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.199, time = 2005/12/02 (1133457020) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
powerdot-1.3 ( bản đang phát triển):

Tài liệu:
LINK_HERE-1.3
( bản dịch 732: LINK_HERE-732.zip )

Tải về powerdot:
http://stuwww.uvt.nl/~hendri/Downloads/ … werdot.zip