VietTUG.org - old forum

id = 4449, parent = 4446, thread = 4440, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.48.205, time = 2008/04/03 (1207208944) ,
subject = Re:Hỏi cơ bản về latex, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ canh giữa không đánh số: dùng môi trường equation*, align*, ...
2/ bạn xem trong tài liệu lshort và wiki:extsizes