VietTUG.org - old forum

id = 4444, parent = 4441, thread = 3554, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.48.205, time = 2008/04/03 (1207163269) ,
subject = Re:mẫu các font tiếng Việt + Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi bạn. Đội phát triển VnTeX không còn duy trì tên miền vntex.org nữa, nên các liên kết bị gãy. Bạn có thể xem về vntex tại http://vntex.sf.net/ . Còn các liên kết đến các tài liệu trên như sau:

* pdf: http://vntex.sf.net/doc/math-samples-vn.pdf
* tex: http://vntex.sf.net/doc/math-samples-vn.tex