VietTUG.org - old forum

id = 4442, parent = 4440, thread = 4440, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.48.205, time = 2008/04/03 (1207162843) ,
subject = Re:Hỏi cơ bản về latex, hits = 0, karma = 0+0-,
muốn in đậm: \textbf{in đậm} , hoặc {\bfseries in đậm}.
muốn in nghiêng: \textit{...} hoặc {\itshape ...}
muốn chữ to lên, thường dùng {\large ...}, {\Large ...}, {\huge ...} hoặc {\Huge ...} hoặc...

Bạn xem nhiều hơn trong file:lshort-vi-4.00.tar.gz
hoặc trong wiki:LC

Về trình bày công thức toán, bạn xem trong files:amsldoc-vn (chọn fiên bản 859 nhé).

Công thức toán có 2 loại:
1/ chung dòng (dùng $...$): đó là công thức đi cùng với văn bản, không thể xuống dòng được
2/ riêng dòng (dùng $$...$$, \[...\] và tốt nhất là dùng các môi trường của gói `amsmath`): công thức được canh giữa, trái hoặc phải tuỳ theo tùy chọn. Bạn xem nhiều ví dụ khác nhau trong tài liệu cuối cùng mình chỉ ra.

Chúc thành công.