VietTUG.org - old forum

id = 4441, parent = 3554, thread = 3554, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/04/03 (1207162226) ,
subject = Re:mẫu các font tiếng Việt + Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Đâu có vào được nhỉ ?