VietTUG.org - old forum

id = 4438, parent = 4437, thread = 4437, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.55, time = 2008/03/30 (1206867764) ,
subject = Re:trang tải về (download.viettug.org) đã được mở, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh.