VietTUG.org - old forum

id = 4437, parent = 0, thread = 4437, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 117.7.51.27, time = 2008/03/30 (1206859261) ,
subject = trang tải về (download.viettug.org) đã được mở lại, hits = 428, karma = 0+0-,
trang tải về đã được mở lại sau thời gian tạm khóa để tránh lỗi script. tất cả các mirror1, mirror2, mirror2 được chuyển hướng đến trang gốc http://download.viettug.org/

chúc mọi người vui vẻ