VietTUG.org - old forum

id = 4428, parent = 4417, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hong_linh, ip = 143.169.212.100, time = 2008/03/21 (1206046722) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh đã hồi đáp. Tuy nhiên, tôi đã dùng được VieTeX trên Vista rồi. Thật ra, sau khi cài đặt, tôi chỉ cần khởi động lại máy là chương trình chạy được. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lỗi như tôi đã đề cập lại xảy ra, chứng tỏ, trên Vista, VieTeX không chạy bình thường như trên các hệ điều hành khác.