VietTUG.org - old forum

id = 4422, parent = 4421, thread = 4421, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2008/03/19 (1205920676) ,
subject = Re:Khong cai duoc miktex tu cd tai tren dien dan!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử cách này xem:
1. Remove Miktex, nếu có,
2. Download Basic Miktex Install tại điac chỉ
Miktex 2.6: LINK_HERE=1
hoặc Miktex 2.7
LINK_HERE=1
Sau đó cài đặt bình thưòng.

Sau này khi dùng tex, nếu thiếu package nào thì cập nhật trên internet hoặc mount CD miktex 2.6 rồi chỉ đường dẫn đến CD để cài các gói thiếu