VietTUG.org - old forum

id = 4415, parent = 4414, thread = 4411, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2008/03/13 (1205420429) ,
subject = Re:Vẽ bảng - makecell, hits = 0, karma = 0+0-,
Không hiểu sao chữ "wiki:" cứ tự động thêm vào trong đoạn tex. Dòng có chữ wiki đó sửa lại đúng là:

\makecell[{_{p{5cm}}_}]{Cell long long long long text with predefined width}

nhưng chú ý phải bỏ 2 dấu gạch dưới "_" đi