VietTUG.org - old forum

id = 4413, parent = 4411, thread = 4411, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.101.157, time = 2008/03/12 (1205310159) ,
subject = Re:Vẽ bảng - makecell, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn.

Sau khi đọc qua tài liệu của makecell, không thấy đề cập đến canh giữa Vertically, mình đã tải mã nguồn makecell.dtx về và biên dịch thử trên hệ thống texlive-2007. Kết quả là gì? Giống hệt như
http://files.myopera.com/nducphuong/viettug/table2.JPG

Vì thế, mình cho rằng bản tài liệu cuối đã được tác giả xử lý đặc biệt. Bạn thử thêm một dòng trắng vào trước dòng chữ "First ..." để có được các khoảng trắng vừa ý!

Mình sẽ nghiên cứu thêm và trả lời sau nhé