VietTUG.org - old forum

id = 4411, parent = 0, thread = 4411, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.152, time = 2008/03/11 (1205231173) ,
subject = Vẽ bảng - makecell, hits = 775, karma = 0+0-,
Trong tài liệu hướng dẫn gói makecell có ví dụ vẽ bảng

http://files.myopera.com/nducphuong/viettug/table1.JPG
bằng đoạn mã

\documentclass{report}
\usepackage{makecell}
\begin{document}
\renewcommand\theadset{\def\arraystretch{.85}}%
\begin{tabular}{|l|c|c|}
\hline
\multirowthead{4}{First ...}&
\multicolumn{2}{c|}{\thead{Multicolumn head}}\\ \cline{2-3}
& \thead{Second ...} & \thead{Third ...}\\ \hline
Cell text & A &\multirowcell{3}{28--31}\\ \cline{1-2}
\makecell{Multilined\\Cell text} & B& \\ \hline
\makecell[l]{Left ...} & C & \multirowcell{4}[1ex][l]{37--43}\\ \cline{1-2}
\makecell[r]{Right ...} & D & \\ \hline
\makecell[b]{Bottom ...} & E & \multirowcell{5}[1ex][r]{37--43\\52--58}\\
\cline{1-2}
\makecell[ wiki:p{5cm}]{Cell ...} & F & \\ \cline{1-2}
\makecell[{{>{\parindent1em}p{5cm}}}]{Cell ...} & G & \\ \hline
\end{tabular}
\end{document}


Nhưng sao mình chạy thử nó không giống

http://files.myopera.com/nducphuong/viettug/table2.JPG

Làm sao để canh dòng tex mằm giữa giống như hình đầu tiên. Các bác giúp dùm