VietTUG.org - old forum

id = 4385, parent = 4371, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 58.186.95.105, time = 2008/02/15 (1203090213) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong Vietex 2.3, tôi có dùng lệnh \ref để tham chiếu kiểu câu hỏi như như sau:
Dùng các dữ liệu sau ... để trả lời các câu \ref{1}, \ref{2}.

\begin{question}\label{1}
...
\end{question}

\begin{question}\label{2}
...
\end{question}


Lệnh tham chiếu \ref có tác dụng, nhưng ở phần đáp án bị xô dịch. Mong thầy Điển chỉ cách khắc phục.