VietTUG.org - old forum

id = 437, parent = 436, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.27.195, time = 2005/12/01 (1133374355) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
* Mấy bác cứ gửi bài lộn tùng phèo Nhưng không sao cả, quan trọng là trục trặc được giải quyết. Diễn đàn chỉ có một số ít thành viên active, nên chắc cũng kô phiền lắm

* Dùng nhiều Editor cũng không sao cả. Mất công chuyển qua lại thôi. Tốt nhất là bằng lòng và khai thác tốt một cái nào đó.

* Tài liệu hướng dẫn dùng TeXMaker kô phải của /me.

* Trục trặc với TeXMaker: bác thử xem lại hướng dẫn và thử cấu hình TeXMaker của bác xem. Trục trặc chỉ có vậy /me kô biết làm sao giúp. Hy vọng là bác hoangoclan có thể giúp bác!

* @abc: nếu bác muốn soạn thảo tài liệu với mã Unicode, thì dùng EmEditor hoặc TeXMaker. Về tự động detect cấu hình TeXnicCenter và WinEDT làm rất tốt -- nhưng hai chàng này chưa hỗ trợ Unicode. Bác muốn có một Editor thế nào -- có thể nhờ anh em cho một lời khuyên