VietTUG.org - old forum

id = 4368, parent = 4357, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.155, time = 2008/01/28 (1201519400) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
nhờ thầy hưũ điển( copy ) gửi thêm một bản của [email protected] cho anh tuấn giúp. phần ex_test v1.2 có kèm theo