VietTUG.org - old forum

id = 4356, parent = 4355, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.54, time = 2008/01/26 (1201302987) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất nhiều bạn hỏi khi vào đường linh rồi không thấy chỗ lấy về:

1. Khi mở trang ra có cảnh báo bảo mật thì nhấn phím phải vào vết đó
để chọn cho phép, hoặc cứ nhấn OK.

2. Khi mở ra rồi bên trái có liệt kê các chương trình HÃY NHẤN ĐÚP vào chỗ có cuốn sách gấp là thấy ngay, đừng nhấn vào hàng chữ nó không mở ra.
(có thể lần đầu cuốn sách gấp trông rất nhỏ).