VietTUG.org - old forum

id = 4355, parent = 4350, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 117.7.65.20, time = 2008/01/26 (1201297810) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Em vào đướng link nhưng không thâý chỗ nào để download viettex 2.3 cả.