VietTUG.org - old forum

id = 4354, parent = 4320, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 118.71.133.209, time = 2008/01/26 (1201291737) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug. Mình đã cài kile được rồi. Do mấy hôm nay bân quá không post bài trả lời cho viettug được. Nhưng sau khi cài xong kile thì lại nãy sinh một vấn đề khác đó là:

Việc chon bộ gõ TV cho kile thật khó. Nếu chọn xvnkb thì gặp lỗi automoun CD, chon scim thì không gõ TV trong kile được. Nên đã cài được rồi nhưng đành ngắm chơi thôi. skim là bộ gõ TV cho KDE nhưng không tìm và cài được. Cuối cùng vẫn phải dùng Texmaker và cá+rượu thôi.

Hôm nay săp rời Hà Nội để về Cần Thơ ăn tết rồi cũng muốn có cá+rượu cùng một người đối ẩm