VietTUG.org - old forum

id = 4352, parent = 0, thread = 4352, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.109.153, time = 2008/01/25 (1201202711) ,
subject = hôm nay không vào ViệtTUG được, hits = 265, karma = 0+0-,
http://tuxfamily.info/?p=92

Ngày hôm nay, nhà cung cấp dịch vụ Tuxfamil.org gặp sự số ở server chính. Vì thế, nhiều dịch vụ (web, dns,...) bị lỗi và kết quả là không thể truy cập trang web của các dự án Tux hỗ trợ, trong đó, có ViệtTUG.

Đến cuối ngày hôm nay, mọi chuyện trở lại bình thường. Như bạn thấy đấy!

"We apologize for the inconvenience"